Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre portál www.eklik.eu

REGISTRÁCIA

Registrácia - nakupujúci

Pre proces nákupu, resp. vytvorenia objednávky je potrebné sa registrovať. Bez registrácie nie je nákup možný. Registrácia spočíva vo vyplnení registračného formulára. Registrácia je nie je časovo náročná a je jednoduchá. Registrácia nakupujúceho na www.eklik.eu je zadarmo. Registračné údaje je potrebné vyplniť pravdivo, v opačnom prípade má administrátor portálu www.eklik.eu právo zablokovať užívateľský účet.

Po odoslaní registračného formulára bude automaticky zaslaný verifikačný mail na emailovú adresu užívateľa s overovacím linkom (odkazom). Až po potvrdení (kliknutí na overovací link) bude registrácia úplne dokončená a užívateľ môže nakupovať. Bez potvrdenia verifikačného mailu kliknutím na overovací link nie je možný nákup.

Vyplnením registračných údajov a zároveň zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ a zaškrtnutím políčka „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ dáva užívateľ bezvýhradný súhlas s VOP na www.eklik.eu.

Na www.eklik.eu je prísne zakázaná duplicitná registrácia jedného užívateľa. V prípade zistenia tohto porušenia má administrátor portálu www.eklik.eu právo zablokovať užívateľský účet.

Registrácia - predávajúci

V prípade, že máš záujem o predaj na www.eklik.eu, t.z. chceš ponúkať svoje služby, resp. digitálny obsah je potrebná registrácia predávajúceho. Všetky údaje v registračnom formulári je potrebné zadávať pravdivo, inak má administrátor portálu www.eklik.eu právo zablokovať  účet predávajúceho a predávajúci nemá žiadne právo požadovať o výplatu prostriedkov za predaj služieb, resp. digitálneho obsahu prostredníctvom takéhoto účtu. Všetky takto zarobené prostriedky budú zablokované a prevedené na účet prevádzkovateľa portálu eklik.eu ako pokuta za závažné porušenie VOP.

Všetky registračné údaje budú použité ako základ pre zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a predávajúcim na www.eklik.eu. Po úspešnej registrácii bude predávajúcemu vygenerovaná „rámcová zmluva o poskytnutí služieb a zriadením inkasa pohľadávok“ uzatvorená v zmysle ust. §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Odoslaním registračného formulára predávajúci rovnako súhlasí s rámcovou zmluvou o poskytnutí služieb a zriadením inkasa. Všetky údaje musia byť pravdivé!

 

 

PROCES OBJEDNÁVKY

Nakupujúci

Nakupovať na www.eklik.eu môže iba registrovaný užívateľ. Úspešnou registráciou môže nakupujúci bezpečne nakupovať a objednávať služby, resp. ponúkaný obsah predávajúcim. Po objednaní je nakupujúci povinný za objednávku zaplatiť. Nakupujúci platí za objednávku vopred a na účet prevádzkovateľa www.eklik.eu.

Nakupujúci po vložení služby, resp. digitálneho obsahu do nákupného košíku musí vykonať samotnú objednávku cez objednávkový formulár. V procese objednávania má nakupujúci možnosť uhradiť objednávku pomocou platobnej brány 24Pay, alebo cez platobnú bránu PAYPal.

Platobná brána Pay24  je prevádzkovaná na základe licencie pre poskytovanie platobných služieb udelenej Národnou bankou Slovenska podľa ustanovenia §2 ods. 1 písm. c) zákona o platobných službách č. ODB-8835-5/2012. Podlieha teda stanovenej kontrole a garancii Národnej banky Slovenska. Pre transakcie uskutočnené platobnými kartami, podporuje riešenie 3D Secure. Ide o medzinárodne štandardizovaný proces pre spracovanie platieb pomocou platobných kariet na internete. 3D Secure zabezpečuje, že citlivé dáta sa z platobných kariet nedostanú k nikomu inému než certifikovaným subjektom, čiže bankám a autorizačnému centru. 3D Secure vďaka tomu zvyšuje zabezpečenie transakcií. Vďaka tejto platobnej službe môže nakupujúci pohodlne a bezpečne zaplatiť platobnou kartou online, poprípade online bankovým prevodom, poprípade VIAMOm. Po uhradení objednávky môže nakupujúci stiahnuť si nakúpený elektronický digitálny obsah. Zakúpený obsah si vie stiahnuť aj dodatočne cez svoj užívateľský účet. V prípade, že objednávka je charakteru „mikropráca“, bude predávajúci okamžite notifikovaný o objednávke a predávajúci začne pracovať na vybavení objednávky. Zaplatené prostriedky sú v úschove prevádzkovateľa eklik.eu, až do úspešného odovzdania objednávky. Kupujúcim a Predávajúcim, prevádzkovateľ eklik.eu nebude garantovať dodržanie podmienok predávaných služieb alebo produktov, ako napr. obsah, čas dodania a pod. Je zakázané ponúkať akúkoľvek inú formu úhrady než tie, ktoré ponúka platforma eklik.eu.

Je zakázané zaplatiť za služby, produkty predávajúcemu priamo na jeho účet mimo ponúkanej platformy eklik.eu, v opačnom prípade má administrátor portálu www.eklik.eu právo zablokovať užívateľský účet.Záväzok nakupujúceho uhradiť cenu za objednávku je splnený okamihom pripísania prostriedkov z objednávky na bankový účet prevádzkovateľa eklik.eu. Po dokončení objednávky budú  automaticky odoslané notifikačné emaily obidvom stranám. Nakupujúcemu bude odoslané potvrdenie o nákupe s priloženou faktúrou a predávajúcemu bude zaslaná notifikácia o novej objednávke. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa považuje Zmluva o dielo medzi predávajúcim a nakupujúcim za uzavretú. Ak nakupujúci neuhradí cenu za objednávku v plnej výške a včas, bude táto zmluva automaticky zrušená.

Eklik.eu neručí za splnenie záväzkov nakupujúcich vyplývajúcich z obchodov uzavretých s Predávajúcimi Taktiež nenesieme zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia Predávajúceho o povahe a vlastnostiach inzerovaného obsahu. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie obsahu inzerátov, alebo za dodanie oneskorené, alebo v nezodpovedajúcej kvalite nesie predávajúci. Eklik.eu v tomto smere len poskytuje elektronický systém a inzertný priestor na komunikáciu medzi predávajúcimi a nakupujúcimi na uplatnenie a následné vybavenie reklamácie ku spokojnosti oboch strán.

DODANIE OBJEDNÁVKY

Predávajúci

V prípade objednávky elektronického/digitálneho charakteru nakupujúci má možnosť po úhrade okamžité stiahnutie kupovaného obsahu priamo z portálu www.eklik.eu. Nakupujúci je informovaný notifikačným mailom spolu s linkom pre stiahnutie nakúpeného obsahu. Každý nakupujúci má možnosť stiahnuť tento obsah aj cez svoje uživateľské rozhranie v zozname nákupov.

Eklik eu nenesie zodpovednosť za prenos súborov, dokumentov a kontrolu týchto súborov proti vírusom. Eklik.eu nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym užívaním stránky, jej obsahu, alebo škody spôsobené prenosom dát.

V prípade objednávky charakteru „mikropráca“ predávajúci musí dodať objednávku kompletne a včas. Predávajúci musí pri poskytovaní inzerovaného obsahu dodržiavať podmienky, ktoré si sám stanovil v inzeráte (najmä množstvo, kvalita, vlastnosti produktu alebo charakteristika, lehoty na dodanie a pod.) a postupovať podľa tiež inštrukcií nakupujúceho obsiahnutých v objednávke. Ak tak nespraví, nakupujúci má právo zrušiť objednávku. Ak objednávku nie je možné vybaviť zo strany predávajúceho, predávajúci musí o tejto skutočnosti nakupujúceho bezodkladne informovať a dohodnúť ďalší postup, resp. zrušiť objednávku.

 

PRIDÁVANIE INZERÁTOV/PONÚK/SLUŽIEB

Pridať inzerát, ponuku, službu môže iba registrovaný predajca. Po úspešnej registrácii má každý registrovaný predajca svoj užívateľský prístup zabezpečený heslom.

Pridanie inzerátu/ponuky/služby je na www.eklik.eu zadarmo.

Vo svojom užívateľskom prístupe (ďalej iba „konto“) môže predajca jednoduchým a intuitívnym spôsobom zalistovať svoj produkt/službu/ponuku podľa krokov v zalistovacom formulári.  V prípade potreby má k dispozícii prehľadnú nápovedu a pomoc. Po vyplnení všetkých potrebných polí je potrebné dáta uložiť príslušným tlačidlom. Predajca si vie svoje portfólio kedykoľvek editovať, mazať, pridávať nové. Vo svojom konte si predajca môže v prehľadnej forme pozerať svoje predaje a zárobky.

Všetky inzeráty musia byť schválené našim zákazníckym servisom do cca 24 hodín od ich pridania. Inzeráty/produkty/služby musia byť zadefinované čo najpresnejšie a musia zodpovedať pravdivosti. Musia byť konkrétne a presné, Predávajúci by mal predávať konkrétny produkt, alebo službu. V prípade, že je inzerát nekompletný bude vrátený na doplnenie.

Je zakázané v inzerátoch uvádzať kontaktné údaje mimo eklik.eu (e-mailové adresy, Skype/ICQ/Facebook kontakty, externé webstránky alebo akékoľvek ďalšie kontaktné údaje) a ani žiadnym iným spôsobom navádzať ostatných používateľov k vyhľadaniu si daného registrovaného používateľa mimo eklik.eu. Je prísne zakázané publikovanie alebo propagovanie pornografického materiálu, extrémistických či diskriminačných názorov a nesmie byť ilegálneho obsahu. Inzeráty nesmú porušovať práva duševného vlastníctva a byť nemorálne.

Nie je možné pridávať produkty, ktoré sú podmienené fyzickým zaslaním nakupujúcemu predávajúcim (poštou, kuriérom, osobne, atd...). Takéto ponuky/inzeráty budú vymazané a zablokované!

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v inzerátoch, aby boli v súlade s VOP. Za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov a informácií týkajúcich sa predávajúceho a jeho ponúk zodpovedá predávajúci a nie eklik.eu . Predávajúci má možnosť kedykoľvek zmazať inzerát/ponuku/službu, alebo ho na neurčitú dobu deaktivovať.

 

VYPLÁCANIE ZÁROBKOV

Prevádzkovateľ eklik.eu po splnení všetkých podmienok VOP zo strany predajcu, sa zaväzuje do 30 dní od zaplatenia produktu/služby/ponuky nakupujúcim, vyplatiť predávajúcemu jeho zárobok (odmenu) za predané služby/produkty poníženú o províziu pre prevádzkovateľa eklik.eu.

Doba do keby musí byť odmena zaplatená, je závislá od levelu v ktorom sa predávajúci nachádza. Základný level predajcu je tzv. BRONZE a doba do kedy má byť odmena zaplatená je 30 dní.

LEVEL PREDAJCU:

-        BRONZE        (Doba do keby musí byť odmena zaplatená 30 dní)

-        SILVER          (Doba do keby musí byť odmena zaplatená 14 dní)

-        GOLD             (Doba do keby musí byť odmena zaplatená 7 dní)

 Po dobu, kedy sú prostriedky uložené u prevádzkovateľa v zábezpeke, môže nakupujúci uplatniť námietku, respektíve reklamovať nakúpený produkt/službu/ponuku.

VÝŠKA PROVÍZIE PRE PREVÁDZKOVATEĽA EKLIK.EU

-        BRONZE        (14% provízia + DPH)

-        SILVER          (12% provízia + DPH)

-        GOLD             (9% provízia + DPH)

ZARADENIE PREDAJCU DO LEVELU

Zaradenie do príslušného levelu nie je nárokovateľná a prevádzkovateľ má právo zamietnuť, poprípade zmeniť zaradenie predajcu do levelu. Zaradenie do levelu, alebo presun z levelu do levelu je podmienené žiadosťou zo strany predajcu a nie je automatická. Zaradenie je podmienené schválením zo strany eklik.eu.

PODMIENKY ZARADENIA LEVELU

Predajca musí spĺňať podmienky na zaradenie do príslušného levelu:

-        BRONZE        (každý nový predajca)

-        SILVER          (musí mať celkový obrat nad 500€ s DPH)

-        GOLD             (musí mať celkový obrat nad 1500€ s DPH a minimálny počet ponúkaných produktov/služieb/ponúk 20)

 

 

BRONZ

SILVER

GOLD

Max. doba výplaty odmeny

do 30 dní

Do 14 dní

do 7 dní

Výška provízie pre eklik.eu

14%

12%

9%

Minimálny sumár obratov

0 €

500 €

1 500 €

Minimálny počet inzerátov

0 ks

10 ks

20 ks

Maximálny počet inzerátov

25 ks

50 ks

neobmedzene

Minimálny objem € pre výplatu

50 €

50 €

30 €

 

Peniaze je možné previesť bankovým prevodom alebo cez PayPal účet. Zriadenie aktívneho PayPal účtu je bezplatný a jednoduchý proces. Prosím, presvedč sa o tom, že tvoj účet PayPal može prijímať platby. Tento istý spôsob výberu peňazí platí aj pri storne objednávky.

OSTATNÉ SLUŽBY

Za dodatočné služby sa považujú napr. „reklamný priestor“. Každý nakupujúci, alebo predávajúci má možnosť nákupu reklamných priestorov, podľa zverejnenej ponuky eklik.eu.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Predávajúci aj kupujúci má právo zrušiť objednávku. Zrušiť objednávku je možné iba po splnení VOP a to iba písomnou formou na kontaktný email prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má povinnosť v prípade dodržania VOP alebo v prípade opodstatnenej reklamácie, objednávku zrušiť do 72 hodín.
Ak Predávajúci zruší objednávku bez adekvátneho dôvodu získa tak negatívne hodnotenie.

Ak bola objednávka vybavená, je zrušenie objednávky možné vykonať prostredníctvom zákazníckeho servisu len do 14 dní od dodania obsahu inzerátu. Žiadostiam odoslaným po uplynutí tejto lehoty nebude vyhovené. V prípade, že už bola cena za objednaný obsah inzerátu uhradená, eklik.eu vráti peniaze späť nakupujúcemu po uplynutí 48 pracovných hodín od zrušenia objednávky prevodom na účet, alebo PayPal.

OCHRANA PRÁV a VLASTNÍCTVA

Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za zverejnené údaje, texty, dáta. Prevádzkovateľ neberie žiadnu zodpovednosť za obsah vložený predávajúcim. Predávajúci nesmie predávať produkty, ktoré nie sú v jeho vlastníctve, alebo inak porušujú ochranu vlastníckych práv. Predávajúci plne zodpovedá za svoje úkony na eklik.eu a nesie za ne plnú zodpovednosť.

Odstúpenie od zmluvy alebo zrušenie zmluvného vzťahu

Odstúpiť od kúpy môže Kupujúci aj bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní odo dňa nákupu produktu, V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy, Eklik.eu vráti nakupujúcemu už zaplatenú cenu za produkt/službu najneskôr v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy prevodom na bankový účet nakupujúceho.

Zo strany predávajúceho môže byť rámcová zmluva kedykoľvek ukončená. Zrušiť zmluvu je možné písomne bez udania dôvodu. Zrušiť zmluvu môže aj prevádzkovateľ v prípade ak konto predávajúceho je neaktívne viac ako 1rok.

 

Záverečné ustanovenia

VOP sú pre prevádzkovateľa, nakupujúcich a predávajúcich záväzné! VOP boli formulované v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi prevádzkovateľom, predávajúcimi a nakupujúcimi. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek tieto VOP upraviť.

VOP boli spracované v súlade so:

- zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

- zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

- zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov,

- zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,

- zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,

- zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov,

VOP nadobúdajú účinnosť dňa: 1.1. 2015